Na pierwszym miejscu KESKIDI Traduction stawia sobie jako cel wzmacnianie więzi francusko-polskich. Działając w dziedzinie tłumaczeń francuskich i polskich oraz nauczania tych języków, KESKIDI Traduction czynnie uczestniczy w umacnianiu więzi kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Dzięki tłumaczeniom, jak również dzięki nauczaniu języków dialog staje się łatwiejszy miedzy dwoma krajami, których losy krzyżowały się wiele razy w przeszłości i które krzyżują się ponownie w 2004 roku, gdy Rzeczpospolita Polska wstępuje do Unii Europejskiej.

Na przestrzeni wieków obie kultury utrzymywały bardziej lub mniej intensywne kontakty. Szlachta polska mówi biegle po francusku od XVII wieku. Język Moliera jest chętniej używany w mowie i piśmie niż język ojczysty. Tradycja ta utrzyma się aż do międzywojnia tracąc stopniowo na znaczeniu, by w końcu zatrzeć się kompletnie w wyniku polityki prowadzonej po 1945 roku. Ówczesne władze usiłowały wymazać wszelkie wspomnienia i atrybuty arystokracji.


 Od XVII i to aż do końca XX wieku, naród polski był uciśniony i prześladowany na wiele sposobów, a masa Polaków zmuszona była opuścić ziemie ojczystą. Wygnańcy emigrowali do rożnych krajów, lecz inteligencja polska osiedlała się głownie we Francji, a w szczególności w Paryżu, gdzie mogła kontynuować swoją aktywność naukową i artystyczną.

Pamięć zbiorowa obojga krajów zachowała ślady licznych wspólnych punktów. Wybitne osobistości francuskie zapisały się na kartach historii polskiej : Henryk Walezy, pierwszy polski król elekcyjny, późniejszy Henryk III, król Francji, albo Napoleon Bonaparte (dom w Pułtusku, w którym przebywał podczas kampanii rosyjskiej odznacza się tablicą pamiątkową).

Francja, potęga światowa i europejska, stanowi bardzo ważny rynek.
Polska, jeden z największych krajów europejskich, charakteryzując się dodatnim wzrostem gospodarczym sprzyja nowym inwestycjom.
Tłumaczenia są niezbędnym środkiem w komunikacji i do rozwoju współpracy pomiędzy dwoma państwami.

Przytoczmy również Charlesa De Gaulle’a, który mieszkał w Polsce w 1919-1921. Pomnik ku jego pamięci zdobi plac w centrum Warszawy, który także nosi jego imię.

Podobnie wielu Polaków, którzy osiągnęli szczyt swojej sławy podczas pobytu we Francji, wpisało się na stałe do jej historii. Wymieńmy spośród wielu  królową Marię Leszczyńską, małżonkę Ludwika XV, urodzonego na Mazowszu kompozytora Fryderyka Chopina, pochodzącą z Warszawy chemiczkę i dwukrotną laureatkę Nagrody Nobla Marię Skłodowską-Curie.
 
Polska znajduje się obecnie na 6. Miejscu w Unii Europejskiej pod względem ilości mieszkańców, zajmuje również 6. miejsce pod względem powierzchni. Uchowawszy się przed kryzysem ekonomicznym w 2007 roku, kraj utrzymał silny wzrost gospodarczy. Polski rynek przedstawia więc znaczący potencjał inwestycyjny dla innych krajów członkowskich. Francja, światowa potęga i największy kraj UE daje polskim przedsiębiorstwom możliwość rozwoju dzięki potężnemu rynkowi wewnętrznemu.
 
Komunikowanie w języku swojego partnera ekonomicznego świadczy o szacunku dla rozmówcy oraz pomaga wzbudzić jego zaufanie. Tłumaczenia ustnie jak i pisemne umożliwiają poprawnie zrozumienie, ułatwiają wymianę zdań oraz nadają uprzywilejowany charakter takiej relacji.  
Nauka języka jest inwestycją długoterminową : daje niezależność w komunikacji, a także intensyfikuje relacje w kontekście ekonomicznym i kulturalnym.

Tożsamość europejska buduje się przede wszystkim poprzez wymianę kulturową na terenie Europy. Nauka języka naszych sąsiadów przyczynia się do przekazu dorobku kulturowego każdego z nich i do wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej.